Upgrade: 17/07/2019                       


INFO

Parcours ass Sonnden  den 21.07 ab 11:00 Auer op.
Le parcours sera ouvert  dimanche le

21.07  à partir de 11:00 Hrs


Léiw Memberen , schéckt mer w.g. Fotoen vun ären Modeller déi ech hei ob eiser Säit vun den Modeller kann asetzen. All Modell eenzel fotograféieren an ob "modelltruckfrenn@gmail.com" schécken . Merci

Chers membres, svp envoyez-nous des photos de vos modèles ,que je peux les mettre ici sur notre site . Une photo avec un modèle. Envoyez les sur "modelltruckfrenn@gmail.com"  . Merci